Gizlilik ve Çerezler

Gizlilik Politikamız:

 • BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbuBAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu doğrultuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.www.baynova.com çerez politikası bu politikanın ayrılmaz parçasıdır.

 

 • GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ’ın amacı, BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilmekte olan www.baynova.com internet sitesi, mobil site ve mobil uygulama (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile paylaşılan veya BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin, Veri Sahibi’ninPlatform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

 • BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan veriler aşağıda sıralanmaktadır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ kapsamında bildirilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  -Kimlik Bilgisi
  -İletişim Bilgisi
  -Kullanıcı Bilgisi
  -Kullanıcı İşlem Bilgisi
  -İşlem Güvenliği Bilgisi
  -Finansal Bilgi
  -Pazarlama Bilgisi
  -Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. Maddeleri mucibince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları
BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, Veri Sahibi (müşteri) tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibinin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platformun işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dâhil olmak üzere BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi, BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.


Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibinin açık rızası kapsamında, BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, Veri Sahiplerinin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, segmentlere ayrılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibine özel promosyon ve kampanya önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibine iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda bildirilen diğer taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.


Kişisel Verilerin Aktarımı:
BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, Veri Sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, bu hizmetlerin temini ve icrası amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS ve e-mailine gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.baynova.com  adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politikası:

BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİolarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden ve ürünlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Web sitelerinin çoğunluğunda olduğu gibi, BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ.com (“Site”) mobil site, ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere ve müşterilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Çerez Politikası baynova.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Sitede kullanılan Çerezleri ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini, değiştirebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için baynova.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.


Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.


Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini BAYNOVA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezlerive kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platformu terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, Platformda teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezlerkullanılmaktadır.
 • İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında reklam dâhil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:
  • Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.
  • Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi i�